Presentació

Els indicadors

27/05/2015

Principals indicadors de les Empreses d'Inserció CODEC (per a l'any 2022):

Plantilla:

222 professionals66,2% en situació d'exclusió social 
159 noves contractacions de persones en situació d'exclusió30 incorporacions a l'empresa ordinària

 

Principals tipus d'exclusió:

 

 

Formació:

2.911 hores de formació realitzades123 participants

 

 

Indicadors econòmics de l'Empresa d'Inserció CODEC

Balanç de situació de CODEC (a 31/12/2022)
       
Actiu no corrent     Patrimoni net
138.880,79 €    564.243,01 €
     
      
     
      
     
     
     
      
     

Actiu corrent

 

   

Passiu corrent

2.327.472,50 €   1.902.110,28 €
     
     

 

    
  

TOTAL ACTIU

2.466.353,29 €

 

TOTAL PASSIU

2.466.353,29 €

  
       

 

  Compte d'explotació de CODEC (a 31/12/2022)
  Ingressos per activitats6.505.008,73 €

Vendes i prestació de serveis

5.244.749,91 €

Subvencions i donacions

1.260.258,82 €
  Aprovisionaments-2.444.765,54 €
  Altres ingressos d'explotació11.743,66 €
  Despeses de personal-3.730.482,08 €
  Altres despeses d'explotació-236.425,97 €
  Amortitzacions de l'immobilitzat-46.534,01 €
Deteriorament i resultat per alienació de l'immobilitzat907,92 €
  Resultat d'explotació59.452,71 €
  Resultat financer-9.520,61 €
  Resultat abans d'impostos49.932,10 €
  Impost sobre beneficis-10.418,03 €
  Resultat de l'exercici

39.514,07 €

 

* Tots els comptes anuals de l'Empresa d'Inserció CODEC són auditats de manera independent.  

 

Indicadors econòmics de l'Empresa d'Inserció CODEC ip Logistik

Balanç de situació de CODEC ip Logistik (a 31/12/2022)
       
      Patrimoni net
     10.225,30 €
      
     
       
     

Actiu corrent

 

   

Passiu corrent

470.062,83 €   459.837,53 €
     
     

 

    
  

TOTAL ACTIU

470.062,83 €

 

TOTAL PASSIU

470.062,83 €

  
       

 

  Compte d'explotació de CODEC ip Logistik (a 31/12/2022)
  Ingressos per activitats1.157.886,92 €

Vendes i prestació de serveis

5.244.749,91 €

Subvencions i donacions

0,00 €
  Aprovisionaments-798.713,00 €
  Despeses de personal-343.140,15 €
  Altres despeses d'explotació-6.252,08 €
  Amortitzacions de l'immobilitzat-147,95 €
  Resultat d'explotació9.633,74 €
  Resultat financer0,00 €
  Resultat abans d'impostos9.633,74 €
  Impost sobre beneficis-2.408,44 €
  Resultat de l'exercici

7.225,30 €

 

* Tots els nostres comptes anuals de l'Empresa d'Inserció CODEC ip Logistik són auditats de manera independent.  

 

*Data d'actualització (16/10/2023)

Caixes Home

Vols incorporar persones en plantilla?

Caixes Home

17/02/2015 0:00:00

Vols incorporar persones en plantilla?
Vols incorporar persones en plantilla?

Necessites externalitzar processos?

Caixes Home

17/02/2015 0:00:00

Som el proveïdor ideal per aconseguir els objectius econòmics, socials i mediambientals de les empreses.

Necessites externalitzar processos?
Necessites externalitzar processos?

Vols treballar amb nosaltres?

Caixes Home

03/11/2020 0:00:00

Vols treballar amb nosaltres?

Vols treballar amb nosaltres?
Vols treballar amb nosaltres?

Destaquem

Club Empreses

Destaquem

26/01/2015

Enllaç perquè les empreses puguin enregistrar-se i esdevenir Empresa CODEC

Club Empreses

Club Treballadors i Treballadores

Destaquem

26/01/2015

Espai adreçat a antics i actuals treballadors i treballadores de CODEC amb informació sobre formació, calendaris dels itineraris, servei USAP, cerca de feina i ofertes de treball.

Club Treballadors i Treballadores

Treballem en xarxa

Destaquem

07/09/2015

Treballem en xarxa

Testimonis

Destaquem

03/05/2016

Testimonis

Testimonis

Integració social

Destaquem

27/05/2015

Integració social

Integració laboral

Destaquem

07/09/2015

Integració laboral